Stellite in Saw Mill

Stellite in Saw Mill

 
 
Welding အချောင်းများကို 350mm, 500mm, 1000mm ရှိသောအရှည်များအတိုင်း အောက်ပါ Diameter အချင်းလုံးအတိုင်းရရှိနိုင်သည်။
* 2.5mm Dia. (3/32")5.00mm Dia. (3/16")
* 3.2mm Dia. (1/8")6.4mm Dia. (1/4")
* 4.0mm Dia. (5/32")8.00mm Dia. (5/16")
ALLOY NOMINAL ANALYSIS OF UNDILUTED WELD METAL Hardness (HRC)
Co Cr C W Mo Ni Si B Fe Mn Others
COBALTBASE PLAINROD - 3.2mm Dia
Stellite 1 Bal. 33 2.45 13 - 2.5* 1 - 2.5* 1 - 51-56
Stellite 12 Bal. 29 1.85 9 - 2.5* 1 - 2.5* 1 - 45-50
Normal Composition (mass %)
Ni Cr Mo C Co Fe Si Other
Balance 24 10.5 Max. 0.50 Max. 0.50 1.5 1.8 Max. 0.50

*This alloy is Beryllium and Cadmium free as defined by ISO 22674.

DENERTIA NB is a low-carbon nickel based porcelain-bonding alloy for the manufacture of dental crowns and bridges.

Norminal Properties (as-cast)
Proof Stress (Rpo.2) 350 MPa
Proof Stress (Rpo.2) 350 MPa
Ultimate Tensile Strength 495 MPa
Tensile ELongation 5%
Elastic Modulus 200 GPa
Vickers Hardness (HV30) 200
Density 8.2-8.3g / cm3
Thermal expansion coefficient 14.6m/m.C (25-500.C)
Melting Range (heating) 1315-1380.C (depends on heating or cooling rate)
Solidification Range (cooling) 1295-1335.C (depends on heating or cooling rate)